pepi(at)kantchevlawoffice.com

Сфери на дейност

Предлагаме всички необходими услуги за започване на нов бизнес в България:

 • Регистрация на дружества и други юридически лица
 • Данъчни консултации
 • Бизнес консултации
 • Правен анализ на строителни дружества и техните обекти
 • Строителство и управление на собствеността
 • Информация за българските капиталови пазари
 • Сделки с финансови инструменти, финансиране, изграждане на финансови модели, управление на паричните потоци

Предоставяме юридически услуги в областта на търговското право, нестопанско право, застрахователно право, митническо право, семейно и наследствено право, вещно право, недвижими имоти и устройство на територията, данъчно право, емиграционни въпроси, като визови изисквания и разрешения за пребиваване, българско гражданство, право на интелектуална собственост, трудово право:

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрация на дружества и еднолични търговци по Търговския закон, търговски спорове относно търговската дейност и съдружия
 • Сливания и придобивания
 • Прехвърляне на имущества
 • Търговски отношения между съдружници, акционери и с трети лица
 • Прекратяване и ликвидация
 • Изготвяне и преговори по търговски договори до тяхното подписване
 • Несъстоятелност

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Регистриране на организация с нестопанска цел в частна или в обществена полза
 • Регистриране на организация с нестопанска цел в в обществена полза в регистъра при Министерство на правосъдието
 • Изготвяне и подаване на годишните финансови отчети на НПО по чл. 46 ЗЮЛНЦ
 • Регистрация на религиозни институции

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 • Застрахователни спорове
 • Събиране на неизплатени обезщетения по застрахователни полици

МИТНИЧЕСКО ПРАВО

 • Оспорване на митнически актове
 • Митнически декларации
 • Обжалване на подзаконови нормативни актове пред Върховния административен съд
 • Внос и износ на стоки, валута, мостри, произведения на изкуството изискващи специално разрешение
 • Възстановяване на задължения
 • Внос на автомобили

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Дела за развод по взаимно съгласие
 • Завеждане и представителство при развод по исков ред
 • Спорове по издръжка и родителски права
 • Производства по лишаване или ограничаване на родителски права
 • Представителство в производства по осиновяване
 • Изготвяне на завещания
 • Обявяване на завещания
 • Представителство по имуществени семейни спорове
 • Представителство по делби между роднини
 • Медиация по семейни имуществени и неимещуствени спорове и конфликти

ВЕЩНО ПРАВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Посредничество при сключване на договори за покупка на недвижими имоти
 • Изготвяне на договори, относно ползването и владението на недвижими имоти
 • Изготвяне на нотариални актове и други документи относно недвижимости
 • Пълно правно проучване за наличието и липсата на тежести
 • Реституция
 • Делби между съсобственици
 • Архитектура и вертикална планировка
 • Право на строеж срещу обезщетение

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Изготвяне и подаване на данъчни декларации
 • Данъчна регистрация на физически и юридически лица
 • Освобождаване от ДДС при внос
 • Деклариране на недвижими имоти и автомобили

ВИЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

 • Краткосрочни визи (престой до 90 дни)
 • Визи тип „Д” от българските консулски представителства извън страната
 • Медицински застраховки, превод и легализация на необходимите документи за визи
 • Продължаване на пребиваването (до една година)
 • Разрешаване и продължаване на продължително пребиваване
 • Дългосрочно и продължително пребиваване
 • Българско гражданство по произход и натуралзация

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Запазване и регистрация търговски марки
 • Административна и съдебна защита на търговски марки
 • Ограничаване и защита при внос на стоки с нарушена търговска марка

ТРУДОВО ПРАВО

 • Процесуално представителство при незаконно уволнение
 • Процесуално представителство по дела за неизплатено трудово възнаграждение
 • Представителство по дела за трудови злополуки, професионално заболяване, настъпила телесна повреда или смърт
 • Изготвяне на законосъобразни заповеди на работодателя включително за освобождаване или уволнение от работа


Запазени права

Всички материали и статии на сайта на Адвокатска Кантора Кънчев са със защитени авторски права и не могат да бъдат цитирани, редактирани и използвани без изричното писмено съгласие на техния автор.

Потърсете ни

 • Качествени юридически услуги
 • Познаване и опит на местния пазар
 • Подпомагане на международния бизнес
 • Бърз отговор
 • Креативни идеи
 • Разумни цени